Bảo vệ môi trường

Giá trị kinh doanh cốt lõi của Tập đoàn DETECH là trách nhiệm và kết nối, trong đó chúng tôi hướng tới phát triển kinh doanh một cách bền vững, có trách nhiệm với môi trường và với cộng đồng, mang lại lợi ích cho tất cả các bên tham gia vào chuỗi giá trị cung ứng sản phẩm của chúng tôi.

Đảm bảo tăng trưởng kinh tế

Tại tất cả các nhà máy, cơ sở sản xuất, chế biến, nông trường… của chúng tôi, DETECH luôn hướng tới việc tạo ra giá trị đích thực từ sản phẩm đồng thời mang lại việc làm ổn định, sinh kế bền vững và chất lượng sống tốt hơn cho người dân.

Giữ công bằng xã hội

DETECH đã thành lập Công ty xã hội Liên minh Cà phê Phụ nữ Quốc tế Việt Nam (IWCA Vietnam), một doanh nghiệp xã hội phi lợi nhuận hoạt động với mục tiêu hỗ trợ tạo ra cơ hội việc làm, cung cấp kiến thức và mở rộng mạng lưới kết nối thông tin cho phụ nữ trong ngành cà phê nói chung và tại Sơn La nói riêng, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống của cộng đồng phụ nữ ở các vùng trồng café.

(+84) 24 3768 9230